ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับบัญชีนวัตกรรมไทย

1. คุณอภิรักษ์ วิเศษศรีพงษ์ 0-2564-7000 ต่อ 71390
2. คุณวฑัญญู ตันธีระพงศ์ 0-2564-7000 ต่อ 71391
3. คุณสุดารัตน์ พุกบุญมี 0-2564-7000 ต่อ 71393
4. คุณหนึ่งฤทัย ใจตรง 0-2564-7000 ต่อ 71394
5. คุณพรพจน์ วงศ์พัฒนางกูร 0-2564-7000 ต่อ 71395
6. คุณอนิสา กาจกล้า 0-2564-7000 ต่อ 71392

โทรสาร : 0-2564-7081
ifs-ins@nstda.or.th