ทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย

ท่านสามารถดาวน์โหลด บัญชีนวัตกรรมไทย ที่สำนักงบประมาณประกาศแล้ว ได้จาก Website http://www.bb.go.th/bbweb/?page_id=7809