ขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย

ระยะเวลารวมประมาณ 3 เดือน
โดยที่เอกสารประกอบการพิจารณาต้องครบถ้วนสมบูรณ์
และคณะอนุกรรมการฯ /คณะกรรมการฯ เห็นชอบ

1.ผู้ประกอบการยื่นแบบคำขอฯ และเอกสารประกอบ 2.นักวิเคราะห์ตรวจสอบเอกสาร 3.อนุกรรมการฯ พิจารณา 4.คณะกรรมการฯ พิจารณา 5.สำนักงบประมาณตรวจสอบราคา 6.ประกาศบัญชีนวัตกรรมไทย